Privacy beleid

Bij Tee Detail is uw privacy zeer belangrijk! Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy. Hieronder valt ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekend dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan eventuele partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

VA Today verwerkt de persoonsgegevens van de medewerkers werkzaam bij of handelend in naam van haar opdrachtgever. Het gaat met name om medewerkers waarmee zakelijke contacten worden onderhouden of op andere wijze contact wordt onderhouden in het kader van de opdracht. Met het aangaan van een zakelijke relatie, startend vanaf het aanvragen van informatie tot en met de contacten in de uitvoering van opdrachten, leggen we de contactgegevens van de contactpersoon vast. Dit betreft de naam, de functietitel, het e-mailadres en het direct (mobiel) telefoonnummer.

Tee Detail zal deze gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk en zal deze gegevens nooit verkopen aan derden. Deze gegevens zullen uitsluitend verstrekt worden aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tee Detail behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. We passen deze verklaring aan als er wijzigingen zijn in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. 

Wanneer u denkt dat uw gegevens niet juist beveiligd zijn of aanwijzingen heeft van misbruik neem dan contact op met Tessa van Wilgen via Info@teedetail.com